تازه های علم آنالیز

اندازه گیری مقادیر بسیار کم آفت کش های نئونیکوتینایدی در عسل

محققان سوییسی یک روش فوقالعاده حساس برای اندازه گیری غلظت بسیار کم آفت کش های نئونیکوتینایدی (neonicotinoid pesticides)در عسل توسعه داده اند. در روش ارایه شده از روش UPLC-MS-MS برای اندازه گیری همزمان و شناسایی ساختار این آفت کش ها استفاده شده است.

ادامه مطلب
آفت کش های نئونیکوتینایدی در عسل