شیمی تجزیه، که به دلیل کاربرد گسترده و اهمیت بسیار زیاد آن در رشته های مختلف از آن به علم آنالیز نیز یاد می شود،  به بررسی روش های اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی در نمونه های مختلف می پردازد. علم آنالیز مواد تمامی مراحل آنالیز از نمونه برداری (sampling) ، جداسازی (separation) ، شناسایی  (identification)  و اندازه گیری (determination) مواد شیمیایی را در بر می گیرد.

   روش های آنالیز مواد در رشته های مختلفی چون صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع فلزی و متالورژی، شیمی و نانو شیمی، فارماکولوژی و داروسازی، صنایع آرایشی بهداشتی، زمین شناسی و اقیانوس شناسی، بیوشیمی، سم شناسی، معماری و باستان شناسی و … کاربرد بسیار گسترده ای دارند. در تمامی رشته های ذکر شده نیاز به آنالیزهای کیفی و کمی جهت کنترل کیفی، تولید و.. وجود دارد که روش های آنالیزی را تبدیل به یک ابزار کمکی و لازم  در این صنایع می کند.

کاربرد روش های آنالیز مواد

در سایت آنالیوم قصد داریم تا روش های آنالیز دستگاهی را به زبان ساده و کاربردی شرح دهیم.

طیف سنجی اتمی

نام اختصاری Method روش
AAS Atomic absorption spectrometryطیف سنجی جذب اتمی
FAAS Flame Atomic absorption spectrometryطیف سنجی جذب اتمی با شعله
ET-AAS Electrothermal Atomic absorption spectrometryطیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال
HG-AAS Hydride Generation Atomic absorption spectrometryطیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید
CV-AAS Cold vapor Atomic absorption spectrometryطیف سنجی جذب اتمی بخار سرد
ZGF-AAS Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometryطیف سنجی جذب اتمی با اثر زیمان
AES Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی
FAES Flame Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی شعله
ICP-AES Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی-پلاسمای جفت شده القایی
DCP-AES Direct-Current Plasma -Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی-پلاسمای جریان مستقیم
MIP-AES Microwave-induced plasma -Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی-پلاسمای امواج مایکروویو
Arc-AES Arc and Spark Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه
Spark-AES
GD-AES Glow Discharge Atomic Emission spectrometryطیف سنجی نشر اتمی تخلیه تابشی
AFS Atomic fluorescence spectrometryطیف سنجی فلورسانس اتمی

طیف بینی مولکولی

نام اختصاریMethodروش
Uv-VisUltraviolet and Visible Spectroscopyطیف بینی فرا بنفش – مرئی
IRInfra-Red Absorption Spectroscopyطیف بینی زیر قرمز
RamanRaman Spectroscopyطیف بینی رامان
NMRNuclear Magnetic Resonance spectroscopyطیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای
ESRElectron Spin Resonance Spectroscopyطیف بینی رزونانس اسپین الکترون