ارقام شایستگی

    برای ارزیابی کیفیت عملکرد هر دستگاه آنالیزی تعدادی پارامتر تعریف می شود تا هم بتوان نتایج به دست آمده را به صورت یک پارچه تر و قابل فهم ارائه داد و هم بتوان به راحتی برای مقایسه با عملکرد دستگاه های آنالیزی دیگر  از آنها استفاده کرد.

   ارقام شایستگی (figure of merits) اعدادی هستند که از اندازه گیری های آنالیزی استخراج می شوند تا بتوان عملکرد روش تجزیه ای یا دستگاه آنالیزی را بر اساس مقادیر آنها ارزیابی کرد. ارقام شایستگی برای تصمیم گیری جهت انتخاب روش یا دستگاه آنالیزی نقش موثری دارند.

  تعدادی از ارقام شایستگی که بیشترین کاربرد را دارند در ادامه توضیح داده می شود… ادامه مطلب