کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی 

   همان طور که از نام آن مشخص است، کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (Gas chromatography mass spectrometry) یا به اختصار GC-MS ترکیبی از دو روش قدرتمند کروماتوگرافی گازی و طیف سنج جرمی است که شناسایی ترکیبات شیمیایی را با حد تشخیص پایین و اندازه گیری کمی فراهم می کند. آنالیز GC-MS  را می توان برای نمونه های جامد، مایع و گاز به کار برد اما به ترکیبات فرار و نیمه فرار محدود می شود. مواد غیر فراری که با استفاده از روش پیرولیز یا مشتق سازی به شکل فرار درآیند نیز قابل آنالیز هستند.

   نمونه با عبور از ستون GC جداسازی شده و معمولا با منبع یونش برخورد الکترون (EI) قطعه قطعه می شود و در نهایت براساس m/z شناسایی کیفی و کمی می شوند. معمولا تجزیه گر جرمی چهارقطبی در دستگا ه های GC/MS  استفاده می شود… ادامه مطلب