طیف سنجی جرمی تخلیه تابش

  طیف سنجی جرمی تخلیه تابش ((Glow Discharge Mass Spectrometry (GD-MS)) ترکیبی از روش تخلیه تابش و  طیف سنجی جرمی است. اساس  این روش مشابه طیف سنجی نشر اتمی تخلیه تابش (GD-AES) است با این تفاوت که در طیف سنجی نشر اتمی فوتون های نشری اتم برای اندازه گیری استفاده می شود ولی در طیف سنجی جرمی m/z اتم ها جهت شناسایی کمی و کیفی آنها به کار می رود.

   طیف سنجی جرمی تخلیه تابش حساس ترین روش در دسترس برای آنالیز توده (bulk) نمونه است. ضمن این که این روش، روش ارجح آنالیزی برای تائیدیه (certification) مواد با خلوص بالا مانند نیمه هادی ها است… ادامه مطلب