کروماتوگرافی تبادل یونی

   کروماتوگرافی یونی (ion chromatography, IC) یا کروماتوگرافی تبادل یونی (Ion-exchange chromatography, IEC) روشی کارامد برای جداسازی و اندازه گیری یون هاست. این روش با توسعه رزین های تبادل یونی سنتزی رشد چشم گیری داشته و کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف داشته است. متداول ترین روش برای خالص سازی پروتئین ها و بیو مولکول های باردار دیگر مانند اسید نوکلئیک ها و اسیدهای آمینه است. همچنین برای جداسازی و اندازه گیری یون های معدنی مانند اکتنیدها و لانتانیدها نیز بکار می روند.

  مکانیسم بازداری نمونه بر اساس برهم کنش های یونی ست… ادامه مطلب