کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی 

   علیرغم توانمندی بالای روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS) ، بسیاری از ترکیبات غیرفرار و قطبی قابل آنالیز با این روش نیستند. در تکنیک کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی  (Liquid chromatography–mass spectrometry) یا به اختصار LC-MS توانایی جداسازی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و طیف سنج جرمی با هم ترکیب شده اند. بنابراین بسیاری از ترکیبات غیرفرار، ناپایدار حرارتی، قطبی، یونی و مولکول های بزرگ با این روش قابل آنالیز هستند.

روش  LC-MS در بیست سال اخیر از یک تکنیک پیچیده با هزینه بالا به یک روش قابل اعتماد، آسان، با هزینه مناسب و ابزار قوی پژوهشی تبدیل شده است… ادامه مطلب