تجزیه گر جرمی

   مهم ترین قسمت طیف سنج های جرمی، تجزیه گر جرمی (Mass analyzer) است که وظیفه اصلی آن جداسازی و تفکیک یون های تشکیل شده در منبع یونی براساس نسبت جرم به بار آنهاست. اگرچه اساس همه تجزیه گرهای جرمی جداسازی یون ها بر اساس m/z است اما بعضی از آنها بر اساس فاصله و فضا یون ها را جدا می کنند و بعضی دیگر بر اساس زمان. دقت شود که تمام تجزیه گر های جرمی نسبت جرم به بار را اندازه گیری می کنند نه جرم را.

   ویژگی عملکردی (performance characteristics) یک تجزیه گر جرمی با پارامترهای نظیر صحت، قدرت جداسازی، محدوده جرمی، قابلیت آنالیز متوالی (tandem analysis capabilities) و سرعت تعیین می شود. صحت توانایی تعیین درست m/z است و متاثر از قدرت جداسازی و پایداری تجزیه گر جرمی است. جداسازی، قدرت تجزیه گر جرمی در تمایز دو یون با با m/z متفاوت است… ادامه مطلب