آشکارسازهای طیف سنجی جرمی

آشکارسازهای یونی

   بعد از جداسازی یون ها در تجزیه گر جرمی، یون ها باید شناسایی و اندازه گیری شوند. اساس آشکارسازهای یونی مورد استفاده در طیف سنجی جرمی برخورد یون ها با آشکازساز و تولید سیگنال الکتریکی ست. انتخاب آشکارساز به نوع تجزیه گر جرمی بستگی دارد. معمول ترین آشکار ساز در طیف سنج جرمی تکثیر کننده الکترونی(electron multiplier) هستند. انواع آشکارسازهای مورد استفاده در طیف سنج جرمی در ادامه به اختصار شرح داده می شوند…. ادامه مطلب