منابع یونش طیف سنج جرمی

  روش های یونش به مکانیسم های متفاوتی اطلاق می شود که برای یونی کردن ترکیبات در نمونه به کار می رود. این مکانیسم ها شامل پروتونه کردن (Protonation)، پروتون زدایی (deprotonation)، کاتیونی کردن (cationization)، انتقال بار (charge transfer)، تخلیه الکترون (electron ejection) و گیراندازی الکترون (Electron capture) هستند.

  منابع یونش (ionization source) به دو دسته گازی و واجذبی تقسیم می شوند: در نوع گازی ابتدا مولکول های نمونه به حالت گازی در آمده و سپس به یون تبدیل می شوند و در نوع واجذبی مستقیما از حالت مایع یا جامد به یون های گاز تبدیل می شوند… ادامه مطلب