مبانی و اصول طیف سنجی جرمی

  طیف سنجی جرمی (Mass Spectrometry) ابزار بسیار قوی برای آنالیزهای کمی و کیفی هستند. این روش ها برای تعیین وزن دقیق مولکولی، شناسایی ترکیبات و تعیین ساختار مولکول های آلی و معدنی موجود در نمونه، تعیین درصد ایزوتوپ ها و اندازه گیری غلظت عناصر در نمونه ها به کار می رود.

    اساس این روش ها اندازه گیری نسبت جرم به بار (m/z) ذرات بارداری ست که تحت تاثیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی حرکت می کنند. این روش برای تمامی ترکیبات، اتم و مولکول، که قابلیت تبدیل شدن به یون را داشته باشد، کاربرد دارد. تقریبا همه عناصر جدول تناوبی با این روش قابل شناسایی و اندازه گیری هستند. طیف سنجی جرمی اتمی (Atomic mass spectrometry)، که برای آنالیز اتم ها به کار می رود، نسبت به روش های طیف سنجی اتمی نوری حد تشخیص تا سه برابر بهتر، طیف ساده و قابل تفسیر و قابلیت اندازه گیری نسبت های ایزوتوپی عناصر را دارا هستند… ادامه مطلب