میکروسکوپ های نوری

  در نور مناسب چشم انسان می تواند دو نقطه با فاصله ۰٫۲ میلی متر را بدون استفاده از هرگونه لنز (عدسی) از هم تشخیص دهد. این فاصله را توان تفکیک (resolution power) می نامند. استفاده از یک لنز یا مجموعه ای از لنزها (میکروسکوپ) چشم انسان را به دیدن فواصل کمتر از ۰٫۲ میلی متر قادر می سازد.

  هدف اصلی تمام میکروسکوپ ها بزرگ نمایی (Magnification) تصاویر است. میکروسکوپ های نوری (optical microscope)، قدیمی ترین نوع میکروسکوپ هستند. یک میکروسکوپ نوری مدرن حداکثر تا ۱۰۰۰ برابر بزرگ نمایی دارد. توان تفکیک یک میکروسکوپ فقط به کیفیت و تعداد لنزهای آن بستگی ندارد بلکه به طول موج نوری برای روشنایی نیز مرتبط است. وضوح تصویر در طول موج های بالا بسیار کم است و به همین علت بزرگ نمایی بیشتر از ۲۰۰۰ در میکروسکوپ های نوری امکان پذیر نیست.

   اساس میکروسکوپ های نوری، عبور نور با طول موج های مختلف از چند عدسی محدب است. هرچه قدر طول موج به کار رفته کوتاه تر باشد، قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری بیشتر خواهد بود… ادامه مطلب