توضیحات

عنوان: طیف سنجی جذب اتمی AAS

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۴۳۹ kb     تعداد صفحات: ۲۸ صفحه

طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectrometry) با نام اختصاری AAS، روشی برای اندازه ­گیری کمی عناصر شیمیایی بر مبنای جذب تشعشعات الکترومغناطیسی (اشعه نوری) توسط اتم های آزاد یک عنصر در حالت گازی است. جذب انرژی نورانی توسط الکترون ها در حالت پایه صورت می گیرد که سبب تهییج الکترون ها به تراز بالاتر و حالت برانگیخته می شوند. طول موج نوری که جذب می شود برای هر عنصر متفاوت بوده و مختص همان عنصر است.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف سنجی جذب اتمی، اساس و انواع روش های آن توضیح داده شده است. همچنین در ادامه درباره زمینه کاربردی و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- طیف سنجی اتمی نوری
۱-۱ اساس طیف سنجی اتمی
۲-۱ انواع طیف سنجی اتمی
۲- طیف سنجی جذب اتمی
۱-۲ اساس طیف سنجی جذب اتمی
۲-۲ دستگاهوری
۱-۲-۲ منبع تابش
۲-۲-۲ اتم ساز
۳-۲-۲ مونوکروماتور
۴-۲-۲ آشکارساز
۵-۲-۲ ثبات
۳-۲ تصحیح زمینه در طیف سنجی جذب اتمی
۱-۳-۲ تصحیح زمینه دو خطی
۲-۳-۲ تصحیح زمینه پیوسته
۳-۳-۲ تصحیح زمینه با اثر زیمان
۴-۲ نکات کلی روش های طیف سنجی جذب اتمی
۵-۲ زمینه های کاربردی طیف سنجی نشر اتمی
۶-۲ روش های طیف سنجی جذب اتمی
۱-۶-۲ طیف سنجی جذب اتمی شعله
۲-۶-۲ طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال
۳-۶-۲ طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید
۴-۶-۲ طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد
۵-۶-۲ طیف سنجی جذب اتمی کوره با تصحیح زیمان
۷-۲ مقایسه کلی طیف سنجی نشر اتمی و طیف سنجی جذب اتمی
۳- منابع
۱-۳ کتاب های تخصصی
۲-۳ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف سنجی اتمی
۳-۳ مجلات تخصصی انواع روش های طیف سنجی اتمی