توضیحات

عنوان: کودها – اندازه گیری کلریدها در کودهای عاری از مواد آلی

فرمت فایل: pdf         حجم فایل:  ۲۲۷ kb    تعداد صفحات:  ۱۳ صفحه

این استاندارد برای اندازه گیری کلریدها در کود هایی که عاری از مواد آلی هستند قابل استفاده است. در روش پیشنهادی کلریدهای محلول در آب، با استفاده از محلول استاندارد نیترات نقره در محیط اسید رسوب داده می شوند و مقدار اضافی آن با محلول تیوسیانات آمونیوم در حضور سولفات آمونیوم آهن (روش Volhard) تیتراسیون می شود. جزییات کاربردی و مفیدی برای روش کار، نمونه برداری، تهیه محلول های استاندارد، محاسبات و .. در این استاندارد تشریح شده است.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ دامنه ۳
۲ مراجع وابسته ۳
۳ اصطلاحات و تعاریف ۳
۴ مبانی ۴
۵ نمونه برداری ۴
۶ معرف ها ۴
۷ تجهیزات ۶
۸ روش اجرا ۶
۹ محاسبه و ارائه نتایج ۸
۱۰ دقت ۸
۱۱ گزارش آزمون ۹