توضیحات

عنوان: کنسانتره سولفید سرب: اندازه گیری مقدار سرب – تیتراسیون برگشتی با EDTA بعد از رسوب سولفات سرب

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل: ۵۳۳ kb     تعداد صفحات:  ۳۳ صفحه

روش های دستگاهی عموما دقت کافی در اندازه گیری اجزاء اصلی را ندارند و با پیشرفت های زیادی که صورت گرفته هنوز روش های تیتراسیون از روش های مورد اعتماد در آنالیزهای عناصر اصلی می باشند. این استاندارد یک روش تیتراسیون برگشتی با EDTA برای اندازه گیری سرب در نمونه های با مقادیر بیشتر از ۱۰ درصد سرب در انواع کنستانتره های سرب را تشریح می کند و حاوی مطالب کاربردی و مفید همراه با جزییات عملی برای هضم و جداسازی سرب، تهیه استانداردها، روش کار، محاسبات و .. است.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده روش استاندارد توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
دامنه
مراجع وابسته
اصول
معرف ها
لوازم
نمونه
روش کار
بیان نتایج
دقت
گزارش آزمون