توضیحات

عنوان: طیف بینی ملکولی-NMR

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۳۴۸ kb     تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

         یکی از مهم ترین روش های شناسایی ساختار ترکیبات آلی تکنیک طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy) یا  NMR است. به طور کلی، مطالعه جذب تابش فرکانس رادیویی توسط هسته را رزونانس مغناطیسی هسته گویند. این روش برای شناسایی ساختار ترکیبات و یا مطالعات سنتزی ابزار بسیار قوی تر و بهتری از دیگر روش های طیف بینی مولکولی ست.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف بینی ملکولی  و انواع روش های آن توضیح داده شده است. در ادامه درباره طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته و کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ طیف بینی مولکولی
۱-۱ اصول طیف بینی مولکولی
۲-۱ انواع طیف مولکولی
۳-۱ دستگاهوری کلی طیف سنجی مولکولی
۴-۱ تفاوت طیف سنجی و طیف بینی
۵-۱ روش های طیف سنجی مولکولی
۲ طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای
۱-۲ اصول طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای
۲-۲ آنالیز کمی و کیفی در روش NMR
۳-۲ دستگاهوری طیف بینی NMR
۴-۲ طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای – تبدیل فوریه (FT-NMR)
۵-۲ آنالیز کمی در طیف بینی NMR
۶-۲ تصویر برداری تشدید مغناطیسی
۷-۲ نکات آنالیزی روش NMR
۸-۲ کاربردهای روش NMR
۳ منابع
۱-۳ کتاب های تخصصی
۲-۳ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی
۳-۳ مجلات تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی