توضیحات

عنوان: کودهای شیمیایی – تعیین عامل کلاته کننده-تعیین آهن کلاته شده با o,p-EDDHA با استفاده از HPLC فاز معکوس

فرمت فایل: pdf         حجم فایل: ۲۹۶ kb     تعداد صفحات:  ۱۶ صفحه

این استاندارد اروپایی روشی را برای تعیین کروماتوگرافیکی مقدار آهن کلاته شده توسط هر یک از ایزومرهای عامل کلاته کننده اورتو پارا (EDDHA ،(o, p EDDHA در کودها مشخص می کند. روش امکان شناسایی این عامل کلاته کننده و تعیین بخش محلول در آب آهن کلاته شده با این عامل کلاته کننده را فراهم می کند. این روش برای تعیین مقدار عامل کلات آزاد کاربردی ندارد. این روش برای تعیین مقدار آهن کلاته شده توسط هر یک از ایزومرهای عامل کلاته کننده ارتو ارتو (EDDHA (o, o EDDHA در کودها نیز مناسب است.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- دامنه
۲- مراجع وابسته
۳- اصول
۴- مزاحمت ها
۵- مواد
۶- لوازم
۷- نمونه برداری و آماده سازی نمونه
۸- روش انجام
۹- بیان نتایج
۱۰- دقت
۱۱- گزارش آزمون