توضیحات

عنوان: آزمون های معناداری آماری با کاربرد در آنالیز مواد شیمیایی

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۸۵۷ kb     تعداد صفحات:  ۳۵ صفحه

آزمون های اهمیت (Significance tests) یا آزمون های معناداری مجموعه آزمون های آماری هستند که برای مقایسه مقادیر منفرد یا مجموعه مقادیر برای تفاوت های قابل توجه استفاده می شود. به زبان ساده در این آزمون ها  مقایسه بین یک عامل آزمایشی محاسبه شده و یک فاکتور جدول بندی شده است که توسط تعداد مقادیر موجود در مجموعه (های) داده های تجربی و یک سطح احتمال انتخاب شده برای نتیجه گیری صحیح تعیین می شود. در اهمیت این آزمون ها برای تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزی همین بس که گفته می شود آنالیزهای بدون آزمون های آماری یعنی اتلاف وقت و سرمایه. تمام آزمایشگاه هایی که برای گرفتن ایزو ۱۷۰۲۵ اقدام می کنند حتما باید با انواع این آزمون ها استفاده از آنها و تحلیل نتایج آنها آشنا باشند.

در این فایل pdf، انواع آزمون های آماری به زبان ساده با کاربرد در تفسیر نتایج آنالیزی توضیح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

۱- آزمون فرضیه ها ۳
نمونه و جامعه ۳
فرض صفر و فرض مقابل ۴
انواع خطا در استنباط آماری ۷
دسته بندی آزمون های فرضیه ۹
فرضیه یک طرفه (one-tailed Hypothesis) 9
فرضیه دو طرفه (Two-tailed Hypothesis) 10
مراحل کلی آزمون فرض آماری ۱۰
۲- آزمون های آماری ۱۱
آزمون های معناداری ۱۱
آزمون های مقایسه میانگین ۱۲
تست تی یا آزمون T 13
آزمون t تک نمونه ۱۳
آزمون t برای دو گروه مستقل ۱۶
شرایط آزمون t برای دو گروه مستقل ۱۷
آزمون t زوجی ۱۹
شرایط آزمون t زوج شده ۲۰
۳- آنالیز واریانس (ANOVA) 21
تست F 22
ANOVA 24
محاسبه ANOVA و مراحل انجام آن ۲۵
مقایسه آزمون T و ANOVA 30
۴- داده های پرت (Outliers) 30
آزمون کیو (Q-Tests) 31
مراحل انجام تست Q 32
آزمون گرابز (Grubbs test ) 33