توضیحات

عنوان: محاسبه عدم قطعیت در آنالیزهای شیمیایی
مفاهیم اولیه، اصطلاحات و تعاریف، مراحل محاسبه

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۵۶۱ kb     تعداد صفحات:  ۳۷ صفحه

به علت وجود انواع خطاهای موجود در روش‌ها، ابزار و دستگاه‌های به کار رفته و خطای شخص آزمایش کننده، هر اندازه‌گیری کمی با درجه‌ای از عدم قطعیت در آنالیز شیمیایی همراه است. از آنجایی که خطا یک مفهوم ایده آل است و امکان شناخت همه منابع خطاها وجود ندارد، مقدار خطا در هر اندازه گیری هیچ‌گاه نمی‌تواند به طور کامل حذف شود و فقط می‌تواند تا حد قابل قبولی کاهش یابد. مفهوم عدم قطعیت به عنوان عبارتی ساده و محسوس برای بیان خطای کل ناشی از خطای تصادفی و خطای سیستماتیک تعریف شده است. اندازه گیری میزان این خطاها را با عدم قطعیت (uncertainty) بیان می‌کنند.

این فایل، حاوی مطالبی درباره مفاهیم اولیه، اصطلاحات و تعاریف و مراحل محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه
تعریف عدم قطعیت
اهمیت محاسبه عدم قطعیت
منابع خطا و عدم قطعیت
اصطلاحات و تعاریف
انواع خطاها در اندازه‌گیری
خطای درشت
خطای تصادفی
خطای سیستماتیک
محاسبه عدم قطعیت
اصول GUM
اصطلاحات مورد استفاده در GUM
مراحل محاسبه عدم قطعیت
مرحله اول: تعیین مشخصات کمیت مورد نظر
مرحله دوم: تعیین و شناسایی منابع عدم قطعیت
مرحله سوم: اندازه‌گیری عدم قطعیت‌های شناسایی شده
مرحله چهارم: ترکیب عدم قطعیت‌ها یا محاسبه عدم قطعیت مرکب
عدم قطعیت بسط یافته
گزارش کردن عدم قطعیت
برنامه‌ریزی برای آنالیز یک نمونه