طراحی سطح پاسخ
روش های طراحی سطح ابتدا برای کاربردهای تحقیقاتی در شیمی، فیزیک و بیولوژی توسعه داده شدند اما به علت نتایج قابل اعتمادی که با این روش ها حاصل شد، در صنعت نیز به کار برده می شوند. روش سطح پاسخ (Response surface method) یا به اختصار RMS به طور خلاصه استفاده از روش ها ریاضی و تکنیک های آماری برای ساخت مدل های تجربی از فرایند مورد مطالعه است. در این روش ها علاوه بر اثرات اصلی بین فاکتورها، امکان تخمین اثرات تعاملی (Quadratic) و برهمکنش بین فاکتور ها (اثرات متقابل) نیز فراهم می شود. سطح پاسخ یا به عبارتی شکل محلی (local) سطح پاسخ، با بررسی برهم کنش های بین فاکتورها، به راحتی قابل دسترس و بررسی قرار می گیرد… ادامه مطلب