طیف سنجی جرمی متوالی

     در طیف سنج جرمی متوالی (Tandem mass spectrometry) بیشتر از یک تجزیه گر جرمی (معمولا دو تا) استفاده می شود. وقتی از دو تجزیه گر استفاده شود به اختصار به آن MS/MS گویند.

 طیف سنج جرمی متوالی معمولا ار منابع یونش نرم استفاده می شود. دو تجزیه گر جرمی توسط یک سلول برهم کنش ((interaction cell) به هم مرتبط می شود. در طیف سنج جرمی اول معمولا فقط یون مولکول ها تولید می شوند سپس این یون های پیشرو (precursor ions) وارد سلول برهم کنش می شوند. در این سلول چندین مکانیسم و روش می تواند برای قطعه قطعه شدن (fragmentation) به کار رود. فعالسازی برخوردی (collision activation, CA) یا تفکیک ناشی از برخورد (collision-induced dissociation) یک گاز بی اثری مانند آرگون یا زنون برای برخورد با یون های منتخب و قطعه قطعه شدن استفاده می شود، تفکیک القایی فوتونی (photo-induced dissociation, PID) با استفاده از پرتو یونی یا لیزر، تفکیک القایی سطح (surface-induced dissociation) و تفکیک گیراندازی الکترون (electron capture dissociation) از جمله روش های قطعه قطعه کردن بون پیشرو در سلول برهم کنش هستند… ادامه مطلب