طیف بینی فلورسانس پرتو ایکس بازتابش کلی

   طیف بینی فلورسانس پرتو ایکس بازتابش کلی (Total-Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy) یا به اختصار TXRF، اساسا یک تکنیک تجزیه ای مشابه طیف بینی فلورسانس پرتو ایکس پاشنده انرژی یا EDXRF  است که ژئومتری تهییجی ویژه ای دارد. این ژئومتری با تنظیم جای نمونه در زاویه کمتر از ۰٫۱ درجه (۰٫۰۶ درجه) نسبت به پرتو اولیه  حاصل می شود.

  یاد آوری می شود که زاویه نرمال تابش پرتو اولیه در روش EDXRF تقریبا ۴۵ درجه است. در روش XRF نمونه معمولا به صورت قرص های فشرده با ضخامت نسبتا زیاد استفاده می شود، که در نتیجه تداخلات ماتریسی و طیفی در آنالیز مشاهده می شود. ضمن این که عوامل دیگری مثل جذب پرتوهای با انرژی کم توسط مولکول های هوا، برگشت پرتو از نمونه بدون انجام فلورسانس و جذب پرتو فلورسانسی توسط عناصر دیگر، سبب کاهش حساسیت روش XRF در حد ppm (قسمت در میلیون) می شود… ادامه مطلب