میکروسکوپ الکترونی عبوری

  میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope) با نام متداول TEM، یک ابزار آنالیزی برای دیدن نمونه ها در محدوده میکرومتر  (i10-6 m) تا نانومتر (i10-9 m) است. اساس روش TEM مشابه روش های میکروسکوپی نوری ست. اما در روش TEM  از پرتو الکترونی به جای پرتو نوری استفاده می شود و به همین علت جزئیات و پیچیدگی هایی غیرقابل دسترس با میکروسکوپ نوری در تصاویر TEM به راحتی قابل مشاهده خواهد بود.  میکروسکوپ الکترونی عبوری قوی ترین میکروسکوپ است که کاربردهای بسیاری در زمینه های مختلف علوم از جمله شیمی زمین شناسی بیولوژی مواد و غیره دارد. آنالیز کمی و کیفی، تعیین فاز و ساختار کریستالی، نقایص شبکه بلوری و .. با روش TEM امکان پذیر است… ادامه مطلب