پراش پرتو ایکس  

   پراش پرتو ایکس (X-ray diffraction)، با نام اختصاری و متداول XRD، تکنیکی قدیمی و بسیار شناخته شده در بررسی ساختار و خصوصیات کریستال هاست.  اساس روش XRD پراش پرتو ایکس تک رنگ، توسط اتم های یک ماده است. به طور کلی پراش زمانی اتفاق می افتد که نور به یک مانع برخورد می کند. با برخورد به مانع، پرتو نوری یا خم شده و پخش می شود و یا از منافذ ریز روی مانع عبور می کند. پدیده پراش برای تمام پرتوهای الکترومغناطیس و از جمله پرتو ایکس قابل مشاهده است. تداخل بین بردار الکتریکی پرتو ایکس و الکترون های ماده ای که پرتو از آن عبور می کند، ممکن است سازنده یا مخرب باشد. در تداخل سازنده الگوی پراش پرتو ایکس، مشخصه الگوی چینش اتم ها در یک ساختار کریستالی منظم است. در واقع وقتی پرتو ایکس بر روی یک کریستال تابانده شود پراش آن مطابق الگوی مشخصه ساختاری کریستال اتفاق می افتد… ادامه مطلب