طیف بینی نشر پرتو ایکس

  در طیف بینی نشر اشعه ایکس (X-Ray Emission Spectroscopy) یا XES، یک پرتو الکترونی یا پرتو ایکس اولیه، الکترونی را از ترازهای داخلی به بیرون می راند  و در مرحله بعدی الکترون های لایه بیرونی به با سقوط به تراز خالی داخلی حفره ایجاد شده را پر کرده و اشعه ایکس ثانویه ای نشر می کنند

انرژی پرتو ایکس نشر شده برابر با اختلاف انرژی بین دو ترازالکترونی درگیرنشر است. آنالیز این انرژی یا پرتو ایکس نشر شده، مبنای روش XES است. معمولا تغییرات طیف نشری لایه K در XES بررسی می شوند. XES مشابه طیف سنجی جذب پرتو ایکس (XAS) اطلاعات بسیار با ارزشی از ساختار الکترونی و ماهیت پیوندها فراهم می کند… ادامه مطلب