مبانی و دستگاهوری طیف بینی پرتو ایکس

   طیف بینی پرتو ایکس (X-ray spectroscopy)، شامل مجموعه ای از روش های طیف بینی برای شناسایی مواد با استفاده از پرتو ایکس است. پرتو ایکس، تابش الکترومغناطیس ناشی از کنده شدن الکترون های پرانرژی و یا انتقال آنها به لایه های داخلی اتم هاست. گستره پرتو ایکس، با محدوده طول موجی ۰٫۱-۱۰۰  آنگسترم و انرژی ۱۲۰ الکترون ولت تا ۱۲۰ کیلو الکترون ولت، بین امواج ماوراء بنفش (UV) و پرتو گاماست. تکنیک های طیف سنجی به ناحیه طول موجی ۰٫۱-۲۵ آنگستروم محدود می شوند.

  طیف بینی پرتو ایکس همانند طیف بینی نوری براساس اندازه گیری جذب، نشر، پراکندگی، فلورسانس و پراش (Diffraction) امواج الکترو معناطیس استوار است… ادامه مطلب