مشاوره آنالیز

ما همراه شما خواهیم بود برای:

 • مشاوره آنالیز شیمیایی در مراحل نمونه برداری، نوع و میزان نمونه برای هر روش آنالیزی

 • کمک به انتخاب روش مناسب آنالیزی برای دستیابی به بهترین نتیجه و کمترین هزینه

 • معرفی مراکز تخصصی و مورد اعتماد آنالیز مواد شیمیایی براساس تکنیک آنالیزی

ثبت درخواست
مشاوره آنالیز مواد شیمیایی

مشاوره آمار و کمومتریکس

 • طراحی آزمایش (DOE) و بهینه سازی (Optimization) فرایندهای شیمیایی

 •  تفکیک منحنی چند متغیره (Multivariate Curve resolution)

 • مدل سازی چند متغیره (Multivariate) و چند بعدی (Multiway)

 •  استفاده از روش های تشخیص الگو (Pattern recognition) و دسته بندی (classification) در تحلیل نتایج آنالیزی

 • تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزی با استفاده از آزمون های آماری t-test, Q-test, ANOVA, …

 • محاسبات عدم قطعیت (Uncertainty measurement)

ثبت درخواست

پیاده سازی روش آزمون

 • پیاده سازی روش های استاندارد موردنیاز بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی  …,EN, iSO, ASTM, DIN

 • توسعه روش های آنالیزی و حل مشکلات مرتبط با آنالیزهای درخواستی

 • ارزیابی و عیب یابی روش های آنالیزی

 • طراحی و توسعه روش های آنالیز مواد

ثبت درخواست
مشاوره آنالیز مواد شیمیایی-آنالیوم
تفسیر طیفی و تحلیل نتایج

تفسیر طیف و تحلیل نتایج

 • تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزی با استفاده از آزمون های آماری t-test, Q-test, ANOVA, …

 • تفسیر طیف های IR , Raman ,UV-Vis, NMR

 • تفسیر طیفی  SEM, TEM, XRF, XRD, XPS

 • تفسیر نمودارها و طیف های آنالیز حرارتی

 • تفسیر کروماتوگرام و نتایج تحلیلی روش های HPLC, GC, TLC,…

 • استفاده از روش های تشخیص الگو (Pattern recognition) و دسته بندی (classification) در تحلیل نتایج آنالیزی

ثبت درخواست

آنالیوم پایگاه جامع اطلاعات آنالیز مواد شیمیایی

We are a multi-disciplinary laboratory committed to focussed and efficient chemical analysis

Contact Us