توضیحات

عنوان: کیفیت خاک-قسمت ۳: روش های شیمیایی-بخش ۳٫۱۳:

اندازه گیری کادمیوم، کروم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل و روی در استخراج تیزابی از خاک-روش های طیف سنجی جذب اتمی شعله و الکتروترمال (کوره)

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۵۵۹ kb     تعداد صفحات:  ۴۰ صفحه

این استاندارد اروپایی (BS)، برای اندازه گیری یک یا چند عنصر در خاک شامل کادمیوم، کروم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل و روی، در محلول های استخراج شده تیزآبی از نمونه های خاک با استفاده از دو روش طیف سنجی جذب اتمی شعله و طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال را توصیف کرده است. تهیه استانداردهای کالیبراسیون، شرایط اپراتوری دستگاه، انواع تکنیک های تصحیح پس زمینه در آنالیز با کوره گرافیتی، محاسبات و نتایج و .. به خوبی تبیین شده اند.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
پیشگفتار ۳
۱ دامنه ۴
۲ منابع وابسته ۶
۳ روشA – اندازه گیری کادمیوم، کروم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل و روی با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی شعله ۷
۳٫۱ مبانی ۷
۳٫۲ معرف ها ۷
۳٫۳ تهیه محلول های ذخیره و استاندارد هر عنصر ۹
۳٫۴ تجهیزات ۱۴
۳٫۵ روش اجرا ۱۵
۳٫۶ اندازه گیری جزء آزمون ۲۰
۳٫۷ محاسبه ۲۱
۳٫۸ دقت ۲۲
۳٫۹ ارائه نتایج ۲۲
۳٫۱۰ گزارش آزمون ۲۳
۴ روش B – تعیین کادمیوم، کروم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل و روی با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال ۲۳
۴٫۱ اساس ۲۳
۴٫۲ معرفها ۲۴
۴٫۳ محلول های ذخیره و استاندارد ۲۴
۴٫۴ تجهیزات ۲۹
۴٫۵ روش اجرا ۳۰
۴٫۶ کالیبراسیون و اندازه گیری ۳۳
۴٫۷ رسم نمودارها ۳۵
۴٫۸ محاسبه ۳۵
۴٫۹ ارائه نتایج ۳۶
۴٫۱۰ دقت ۳۶
۴٫۱۱ گزارش آزمون ۳۶