توضیحات

عنوان: تعیین عدم قطعیت وسایل حجم‌سنجی

انواع خطاها، روش کالیبراسیون و  محاسبه عدم قطعیت

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۱۱ kb     تعداد صفحات:  ۲۵ صفحه

توانایی اندازه گیری دقیق حجم محلول ها در صحت نتایج آنالیزی حیاتی ست. این موضوع در اندازه‌گیری های جزئی (Trace) و بسیار جزئی (Ultra trace) بسیار با اهمیت است. متاسفانه وسایل حجم سنجی هیچ وقت ابزار دقیقی نیستند بنابر این استفاده از این وسایل در مراحل آنالیزی سبب وارد شدن عدم قطعیت حجم سنجی در عدم قطعیت کل آنالیز خواهد شد.

اگر چه عدم قطعیت حجم‌سنجی نسبت به منابع دیگر عدم قطعیت در یک روش تجزیه‌ای نسبتا پایین است، ولی باید در  اندازه‌گیری های جزئی و بسیار جزئی به طور مناسب و صحیحی ارزیابی شده و مد نظر قرار گیرند. به طور کلی خطای وسایل حجم سنجی نباید بیشتر از یک پنجم خطای کل اندازه‌گیری باشد.

در این فایل pdf، انواع وسایل حجم سنجی، منابع عدم قطعیت آنها و روش کالیبراسیون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در ادمه برای درک و یادگیری بیشتر، روش عملی محاسبه عدم قطعیت پی پت و بالن حجمی توضیح داده شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه ۲
انواع وسایل وزن سنجی ۳
بالون ۶
پی‌پت ۶
استوانه مدرج ۸
بورت ۸
منابع عدم قطعیت  ۹
خطای حدود تغییرات ۱۱
خطای تکرارپذیری ۱۲
خطای تاثیرات محیطی ۱۲
روش کالیبراسیون وسایل حجم‌سنجی ۱۴
روش کالیبراسیون پی‌پت ۱۵
روش کالیبراسیون بالون ۱۶
عدم قطعیت استاندارد مرکب حجمی ۱۶
محاسبه عملی عدم قطعیت  ۱۷
لوازم آزمایشگاهی ۱۷
محاسبه عملی عدم قطعیت پی پت ۱۸

محاسبه عملی عدم قطعیت بالون ۲۱

نتیجه گیری ۲۳