توضیحات

عنوان: تعیین عدم قطعیت نتایج اندازه گیری عناصر کم مقدار با دستگاه جذب اتمی

اندازه گیری سرب، کادمیم، کروم و نیکل در سرم و خون

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۱٫۶ mb     تعداد صفحات:  ۴۵ صفحه

 

در این فایل pdf، ضمن بررسی روش های مختلف نمونه‌سازی به منظور اندازه‌گیری عناصر سمی کم‌مقدار سرب و کادمیم در خون و نیکل و کروم در سرم و ایجاد شرایط مناسب برای اندازه‌گیری این عناصر به وسیله دستگاه طیف‌سنجی جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی، تعیین عدم قطعیت در اندازه گیری عناصر با جذب اتمی در مورد این عناصر و در شرایط آزمایشگاهی به صورت عملی انجام می گیرد. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه ۴
روش طیف سنجی جذب اتمی ۵
طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی ۹
تصحیح زمینه ۱۳
تصحیح زمینه با منبع پیوسته ۱۵
منابع عدم قطعیت در آنالیز با طیف‌سنج جذب اتمی ۱۶
رانش سیگنال ۱۷
شدت لامپ ۱۸
حساسیت ۱۹
نویز ۱۹
غیر خطی بودن منحنی کالیبراسیون ۲۰
نور سرگردان ۲۳
شرایط شعله و کوره و وسایل نوری ۲۴
انتخاب طول موج ۲۵
اندازه‌گیری عدم قطعیت ۲۵
اندازه گیری عملی عدم قطعیت آنالیز دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره ۲۷
مواد و وسایل مورد نیاز ۲۷
آماده‌سازی نمونه‌ها و مواد مرجع ۲۸
روش آماده‌سازی برای اندازه‌گیری سرب در خون ۲۸
روش آماده‌سازی برای اندازه‌گیری کادمیم در خون ۲۸
روش آماده‌سازی برای اندازه‌گیری کروم و نیکل در سرم ۲۹
روش آماده‌سازی اصلاحگرها ۲۹
استاندارد‌سازی و کالیبراسیون دستگاه ۳۰
محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری سرب در خون ۳۴
الف : محاسبه عدم قطعیت استانداردسازی ۳۴
ب: عدم قطعیت در منحنی کالیبراسیون ۳۶
ج: عدم قطعیت در مواد مرجع (QCM ) 38
محاسبه عدم قطعیت کل در اندازه گیری سرب در خون ۳۹
محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری کادمیم در خون ۴۰
محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری نیکل در سرم ۴۱
محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری کروم درسرم ۴۱
محاسبه عدم قطعیت مبسوط ۴۲
مراجع ۴۴