توضیحات

عنوان: کیفیت آب- قسمت ۲: روش های فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی-بخش ۲٫۲۹ اندازه گیری کبالت، نیکل، مس، روی، کادمیوم و سرب: روش طیف سنجی جذب اتمی شعله

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۹۰ kb     تعداد صفحات:  ۳۲ صفحه

این استاندارد از سری استانداردهای کنترل کیفی آب ارائه شده توسط استاندارد اروپایی (BS-EN) است که در این قسمت، سه روش برای اندازه گیری کبالت، نیکل، مس، روی، کادمیوم و سرب در آب برای اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی شعله را با جزییات مفید شرح داده است. این روش ها برای غلظت های مختلف در آب پیشنهاد شده اند و شامل اندازه گیری مستقیم، اندازه گیری پس از کی لیت کردن با  (APDC) و استخراج با (MIBK) و اندازه گیری پس از کی لیت کردن با  (APDC) و استخراج با (MIBK). جزییات روش کار شامل نمونه برداری، آماده سازی، تهیه استاندارد ها و کالیبراسیون، مزاحمت ها، نحوه محاسبات و ..به خوبی در این استاندارد بررسی شده اند.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
پیش گفتار ۳
۱ دامنه ۵
۲ زمینه کاربرد ۵
بخش ۱٫ روش A-اندازه گیری مستقیم توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ۸
۳ اساس ۸
۴ معرف ۸
۵ تجهیزات ۹
۶ نمونه برداری و نمونه ها ۱۰
۷ روش کار ۱۰
۸ ارائه نتایج ۱۴
۹ گزارش آزمون ۱۴
بخش ۲٫ روش B – اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی شعله پس ازکی لیت با (APDC) و استخراج با(MIBK) 15
۱۰ اساس ۱۵
۱۱ معرف ۱۵
۱۲ تجهیزات ۱۶
۱۳ نمونه برداری و نمونه ها ۱۶
۱۴ روش اجرا ۱۶
۱۵ ارائه نتایج ۲۰
۱۶ گزارش آزمون ۲۱
بخش ۳ – روش C – اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی شعله پس از کی لیت کردن با (HMA-HMDC) و استخراج با (DIPK-xylene) 22
۱۷ اساس ۲۲
۱۸ معرف ۲۲
۱۹ تجهیزات ۲۴
۲۰ نمونه گیری و نمونه ها ۲۴
۲۱ روش اجرا ۲۴
۲۲ ارائه نتایج ۲۷
۲۳ گزارش آزمون ۲۸