توضیحات

عنوان: طیف سنجی نشر اتمی AES

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۴۲۰ kb     تعداد صفحات: ۳۱ صفحه

یون ها یا مولکول های گازی شکل که الکترون های لایه ظرفیت آنها بر اثر گرما، واکنش شیمیایی یا جریان الکتریکی تهییج می شوند، تابش های مشخصی در طول موج های مرئی و ماوراء بنفش دارند. مانند طیف جذبی، در طیف نشری هر عنصر نیز طول موج های معینی وجود دارد که از ویژگی های مشخصه آن عنصر است. یعنی طیف های نشری و جذبی هیچ دو عنصری مثل هم نیست.

اساس روش های طیف سنجی نشر اتمی (Atomic Emission Spectrometry)، با نام اختصاری AES، اندازه گیری شدت نشر یون یا مولکول در حالت گازی ست.  اندازه گیری تابش نشر شده عنصر مورد نظر کاربرد زیادی در آنالیز کمی و کیفی عناصر فلزی و شبه فلزی دارد.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف سنجی نشر اتمی، اساس و انواع روش های آن توضیح داده شده است. همچنین در ادامه درباره زمینه کاربردی و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- طیف سنجی اتمی نوری
۱-۱ اساس طیف سنجی اتمی
۲-۱ انواع طیف سنجی اتمی
۲- طیف سنجی نشر اتمی
۱-۲ دستگاهوری روش های طیف سنجی نشر اتمی
۱-۱-۲ منبع تابش
۲-۱-۲ طیف سنج
۳-۱-۲ آشکارساز
۲-۲ نکات کلی روش های طیف سنجی نشر اتمی
۳-۲ زمینه های کاربردی طیف سنجی نشر اتمی
۴-۲ روش های طیف سنجی نشر اتمی
۱-۴-۲ طیف سنجی نشر اتمی شعله
۲-۴-۲ پلاسمای جفت شده القایی
۳-۴-۲ پلاسمای جریان مستقیم
۴-۴-۲ طیف سنجی نشر اتمی – پلاسمای القایی-مایکروویو
۵-۴-۲ طیف سنجی نشر اتمی تخلیه تابش
۶-۴-۲ طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه
۵-۲ مقایسه طیف سنجی نشر اتمی و جذب اتمی
۳- منابع
۱-۳ کتاب های تخصصی
۲-۳ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف سنجی اتمی
۳-۳ مجلات تخصصی انواع روش های طیف سنجی اتمی