توضیحات

عنوان: طیف بینی ملکولی رامان

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۳۱۵ kb     تعداد صفحات: ۲۴ صفحه

طیف بینی رامان (Raman spectroscopy) روشی برای تعیین ساختار شیمیایی و شناسایی مواد با استفاده از طیف ارتعاشی آنهاست. اگرچه به نظر می رسد طیف بینی رامان مشابه روش طیف بینی IR است، اما قدرت تفکیک فضایی بهتر و توانایی آنالیز ابعاد بسیار کوچک تر (زیر یک میکرومتر) این روش را به مکمل مناسبی برای روش FTIR تبدیل کرده است.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف بینی ملکولی  و انواع روش های آن توضیح داده شده است. در ادامه درباره طیف بینی رامان و کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ طیف بینی مولکولی
۱-۱ اصول طیف بینی مولکولی
۲-۱ انواع طیف مولکولی
۳-۱ دستگاهوری کلی طیف سنجی مولکولی
۴-۱ تفاوت طیف سنجی و طیف بینی
۵-۱ روش های طیف سنجی مولکولی
۲ طیف بینی رامان
۱-۲ اصول
۲-۲ انواع پراکندگی
۳-۲ دستگاهوری
۱-۳-۲ منبع نوری
۲-۳-۲ طیف سنج
۴-۲ نکات آنالیزی
۵-۲ کاربردهای
۶-۲ تکنیک های ویژه
۱-۶-۲ طیف بینی رامان رزونانس
۲-۶-۲ طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (SERS)
۳-۶-۲ طیف بینی رامان آنتی-استوکس همدوس
۳ منابع
۱-۳ کتاب های تخصصی
۲-۳ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی
۳-۳ مجلات تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی