توضیحات

عنوان: روش های طراحی آزمایش

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۸۹ kb     تعداد صفحات:  ۲۵ صفحه

طراحی آزمایش (Experimental design) یا به اختصار ( DOE (Design of Experiment به مجموعه بررسی های هدفمند و آزمایشات کنترل شده ای اطاق می شود که برپایه ارزیابی آماری نتایج، برای رسیدن به جواب در یک سطح اطمینان مشخص انجام می شوند.

مانند تمام روش های کمومتریکس، داشتن سواد آماری در حد درک تحلیل واریانس (Analysis of variance) و آمار استنباطی برای فهم و انجام انواع روش های طراحی آزمایش الزامی ست.

روش های طراحی آزمایش، روش های شناخته شده ای در بخش های تحقیقات و توسعه بسیاری از صنایع به شمار می روند. این روش ها ضمن کاهش هزینه و زمان، بیشترین اطلاعات در مورد سیستم یا فرایند را فراهم می آورند. این روش ها زمانی که فاکتورها یا عوامل تاثیرگذار افزایش یابند، در صرفه جویی هزینه و زمان کارایی بالایی دارند.

در این فایل pdf، انواع روش های طراحی آزمایش با جزئیات مربوط به هر روش همچنین نکات کاربردی مربوطه توضیح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

 

مقدمه… ۳
مراحل طراحی آزمایش ۶
۱- تنظیم هدف یا موضوع ۶
۲- انتخاب متغیرها ۶
۳- انتخاب روش طراحی آزمایش ۷
۴- اجرای روش طراحی آزمایش انتخاب شده ۸
۵- بررسی داده های مدل سازی و تطابق آنها با مقادیر تجربی ۸
۶- تحلیل و تفسیر نتایج طراحی آزمایش ۸
۷- استفاده از نتایج ۸
انواع روش های طراحی آزمایش ۹
روش طراحی عاملی ۹
طراحی عاملی کامل ۹
طراحی پلاکت -برمن ۱۳
طراحی تاگوچی ۱۴
طراحی سطح پاسخ ۱۵
طراحی باکس-بنکن ۱۶
طراحی مرکب مرکزی ۱۸
طراحی مختلط ۲۱
معرفی نرم افزار های طراحی آزمایش ۲۲