توضیحات

عنوان: کاربرد آمار در آنالیز مواد شیمیایی

اصطلاحات تخصصی آماری به زبان ساده با کاربرد در تفسیر نتایج آنالیزی

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۱٫۳ Mb     تعداد صفحات:  ۵۹ صفحه

علم آنالیز به طور فوق العاده‌ای یک دانش کمی است، زیرا در بسیاری از موارد یک جواب کمی بیش از یک پاسخ کیفی با ارزش است. یک جواب کمی برای تشخیص حضور ترکیب یا عنصر مورد نظر در نمونه، می‌تواند پاسخی برای آنالیز کیفی آن نیز باشد. دستگاه های قدرتمند آنالیزی برای هر آنالیزی هزاران داده به صورت طیف های دوبعدی و سه بعدی ارائه می کنند. و با وجود دستگاه های آنالیزی تلفیقی مانند ICP-MS, GC-MS, MS-MS,.. تولید داده ها بسیار بیشتر شده است. آشنایی با علم آمار و اصطلاحات تخصصی و کاربرد آنها برای استخراج اطلاعات مفید از حجم عظیم داده های خام تولید شده یک ضرورت است.
در این فایل pdf، به زبانی روان و ساده بسیاری از اصطلاحات و واژه های تخصصی آماری که بیشترین استفاده را در تفسیر و تحلیل نتایج آنالیز دارند شرح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

مقدمه ۴
۱- خطاها در اندازه گیری های تجزیه ای ۵
خطای مطلق (Absolute error) 6
خطای نسبی (Relative error) 6
خطاهای بزرگ (Gross error) 8
خطای سیستماتیک (Systematic error) 8
خطای تصادفی (Random error) 9
منحنی توزیع گوسین ۹
۲- دقت و صحت ۱۱
تعریف دقت و صحت ۱۱
تفاوت دقت و صحت ۱۳
الف- گستره (Spread) یا محدوده (Range) 14
ب- انحراف استاندارد (Standard deviation) 14
۳- انحراف استاندارد ۱۵
محاسبه انحراف استاندارد در اکسل ۱۹
انحراف استاندارد نسبی ۲۰
انحراف استاندارد ادغام شده ۲۰
واریانس…… ۲۱
دقت کلی…. ۲۱
۴- سطح اطمینان ۲۲
۵- آزمون فرضیه ها ۲۶
نمونه و جامعه ۲۶
فرض صفر و فرض مقابل ۲۸
انواع خطا در استنباط آماری ۳۰
دسته بندی آزمون های فرضیه ۳۲
فرضیه یک طرفه (one-tailed Hypothesis) 33
فرضیه دو طرفه (Two-tailed Hypothesis) 33
مراحل کلی آزمون فرض آماری ۳۴
۶- آزمون های آماری ۳۴
آزمون های معناداری ۳۵
آزمون های مقایسه میانگین ۳۶
تست تی یا آزمون T 37
آزمون t تک نمونه ۳۷
آزمون t برای دو گروه مستقل ۴۰
شرایط آزمون t برای دو گروه مستقل ۴۱
آزمون t زوجی ۴۳
شرایط آزمون t زوج شده ۴۴
۷- آنالیز واریانس (ANOVA) 45
تست F… 46
ANOVA 48
محاسبه ANOVA و مراحل انجام آن ۴۹
مقایسه آزمون T و ANOVA 54
۸- داده های پرت (Outliers) 55
آزمون کیو (Q-Tests) 55
مراحل انجام تست Q 56
آزمون گرابز (Grubbs test ) 57