توضیحات

عنوان: طیف بینی ملکولی-IR

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۶۴۸ kb     تعداد صفحات: ۵۵ صفحه

روش طیف بینی زیر قرمز (Infra-Red absorption spectroscopy)، با نام متداول IR، یک تکنیک شناخته شده در شناسایی کیفی مواد است. اصطلاح زیر قرمز یا مادون قرمز محدوده وسیعی از طیف الکترومغناطیسی بین ۰٫۷۸-۱۰۰۰µm را پوشش می دهد. در طیف بینی زیر قرمز از عکس طول موج با واحد cm-1 به نام عدد موجی (wave number) استفاده می شود. ناحیه زیرقرمز به سه بخش تقسیم می شود که عبارتند از زیر قرمز نزدیک، زیر قرمز میانه و زیر قرمز دور. مفیدترین ناحیه زیرقرمز بین cm-1 4000-670 قرار دارد که مربوط به IR متوسط است و بیشترین کاربردهای آنالیزی را دارد.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف بینی ملکولی  و انواع روش های آن توضیح داده شده است. در ادامه درباره طیف بینی زیر قرمز و کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن آورده شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ طیف بینی مولکولی
۱-۱ اصول طیف بینی مولکولی
۲-۱ انواع طیف مولکولی
۳-۱ دستگاهوری کلی طیف سنجی مولکولی
۴-۱ تفاوت طیف سنجی و طیف بینی
۵-۱ روش های طیف سنجی مولکولی
۲ طیف بینی زیر قرمز
۱-۲ آنالیز کیفی طیف بینی زیر قرمز
۲-۲ آنالیز کمی طیف بینی زیر قرمز
۳-۲ دستگاهوری طیف سنجی IR
۱-۳-۲ منبع تابشی
۲-۳-۲ آشکارساز
۳-۳-۲ طیف سنج یا انتخابگر طول موج
۴-۲ آماده سازی نمونه
۵-۲ نکات آنالیزی روش IR
۶-۲ کاربردها روش IR
۷-۲ انواع روش های طیف سنجی IR
۳ طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه (FT-IR)
۱-۳ تداخل سنج مایکلسون
۲-۳ مزایا روش FT-IR
۴ طیف بینی زیرقرمز انعکاسی
۱-۴ مقایسه روش های طیف بینی زیرقرمز عبوری و انعکاسی
۲-۴ انواع روش های طیف بینی زیرقرمز انعکاسی
۵ طیف سنجی مادون قرمز بازتابی کلی تضعیف شده (ATR)
۱-۵ مبانی روش ATR
۲-۵ دستگاه وری روش ATR
۱-۲-۵ عنصر بازتابنده داخلی
۲-۲-۵ سل ATR
۳-۵ طیف ATR
۴-۵ نکات آنالیزی روش ATR
۵-۵ کاربردهای روش ATR
۶ طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه بازتابی نفوذی
۱-۶ دستگاهوری روش DRIFTS
۲-۶ نمونه برداری روش DRIFTS
۳-۶ آنالیز کمی و کیفی با روش DRIFTS
۴-۶ نکات روش DRIFTS
۵-۶ کاربردهای روش DRIFTS
۷ طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش
۱-۷ دستگاهوری روش IRRAS
۲-۷ نکات روش IRRAS
۳-۷ کاربرد روش IRRAS
۸ مدولاسیون پولاریزه طیف سنجی جذب-انعکاسی مادون قرمز (IRRAS)
۱-۸ اساس روش PM-IRRAS
۲-۸ دستگاهوری PM-IRRAS
۳-۸ نکات آنالیزی روش PM-IRRAS
۴-۸ زمینه های کاربردی روش PM-IRRAS
۹ منابع
۱-۹ کتاب های تخصصی
۲-۹ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی
۳-۹ مجلات تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی