توضیحات

عنوان: طیف سنجی جرمی MS

فرمت فایل: pdf        حجم فایل:  ۴۶۹ kb     تعداد صفحات:  ۴۴ صفحه

طیف سنجی جرمی (Mass Spectrometry) ابزار بسیار قوی برای آنالیزهای کمی و کیفی می باشد که برای تعیین وزن دقیق مولکولی، شناسایی ترکیبات و تعیین ساختار مولکول های آلی و معدنی موجود در نمونه، تعیین درصد ایزوتوپ ها و اندازه گیری غلظت عناصر در نمونه ها به کار می رود.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد اصول و مبانی طیف سنجی جرمی و اجزاء آن و همچنین اساس و ملزومات آن توضیح داده شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- طیف سنجی جرمی
۱-۱ مبانی و اصول
۲-۱ دستگاهوری
۳-۱ ورود نمونه
۱-۳-۱ درج مستقیم (Direct insertion)
۲-۳-۱ تزریق مستقیم (Direct infusion)
۴-۱ منابع یونش
۱-۴-۱ یونش الکترونی (EI)
۲-۴-۱ یونش شیمیایی (CI)
۳-۴-۱ یونش الکترواسپری (ESI)
۴-۴-۱ یونش شیمیایی تحت فشار اتمسفری (APCI)
۵-۴-۱ واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس (MALDI)
۶-۴-۱ بمباران سریع اتمی (FAB)
۷-۴-۱ انتخاب منبع یونش
۵-۱ تجزیه گر جرمی (Mass analyzer)
۱-۵-۱ تجزیه گر چهار قطبی (Quadrupoles)
۲-۵-۱ قطاع مغناطیسی (magnetic sector)
۳-۵-۱ تله یونی (Ion trap)
۴-۵-۱ زمان پرواز (Time of flight)
۵-۵-۱ تبدیل فوریه (Fourier transform)
۶-۵-۱ اوربی‌ترپ (Orbitrap)
۶-۱ آشکارساز
۱-۶-۱ تکثیر کننده الکترونی(electron multiplier)
۲-۶-۱ فنجان فارادی (Faraday Cup)
۳-۶-۱ صفحه چند کاناله multichannel plate (MCP)
۴-۶-۱ آشکارسازی جریان تصویری (image current detection)
۲- طیف سنجی جرمی متوالی (MS/MS)
۳- طیف سنجی جرمی یون ثانویه
۴- طیف سنجی جرمی تخلیه تابش
۵- کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی (LC/MS)
۶- کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS)
۷- طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنجی جرمی (ICP/MS)
۸- منابع
۱-۸ کتاب تخصصی
۲-۸ وب سایت
۳-۸ ژورنال های تخصصی