توضیحات

عنوان: طیف بینی ملکولی UV-VIS

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۳۱۷ kb     تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

طیف بینی جذبی فرابنفش-مرئی یا اسپکتروسکوپی ( UV-Vis (Ultraviolet and Visible Spectroscopy یکی از پرکاربردترین روش های آنالیزی ست. دستگاه اسپکتروسکوپی UV-Vis در بیشتر آزمایشگاه ها برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آلی و غیرآلی برای محدوده وسیعی از محصولات و فرایندها شامل مواد غذایی، دارو و کود، محصولات پتروشیمی، رنگ ها و اسانس ها ، پروتیین ها و نوکلئیک اسیدها به کار می رود.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف بینی ملکولی  و انواع روش های آن توضیح داده شده است. در ادامه درباره طیف بینی در ناحیه مرئی و فرابنفش و کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ طیف بینی مولکولی
۱-۱ اصول طیف بینی مولکولی
۲-۱ انواع طیف مولکولی
۳-۱ دستگاهوری کلی طیف سنجی مولکولی
۴-۱ تفاوت طیف سنجی و طیف بینی
۵-۱ روش های طیف سنجی مولکولی
۲ طیف بینی فرا بنفش-مرئی
۱-۲ اساس طیف بینی جذبی فرابنفش-مرئی
۲-۲ آنالیز کیفی در طیف بینی جذبی فرابنفش-مرئی
۳-۲ آنالیز کمی و کیفی روش UV-Vis
۴-۲ دستگاهوری UV-Vis
۱-۴-۲ منبع
۲-۴-۲ طیف سنج یا انتخابگر طول موج
۳-۴-۲ آشکارساز
۴-۴-۲ سل نمونه
۵-۲ نکات آنالیزی روش UV-Vis
۶-۲ کاربردها روش UV-Vis
۳ منابع
۱-۳ کتاب های تخصصی
۳-۲ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی
۳-۳ مجلات تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی