طراحی عاملی کامل و کسری

طراحی عاملی کامل

  طراحی عاملی کامل (Full Factorial Designs)، یک طراحی بر اساس همه ترکیب های احتمالی سطح بالا/سطح پایین (+۱/-۱) برای تمامی فاکتورهاست. بنابراین اگر تعداد فاکتورهای دو سطحی فرایند k باشد، تعداد ترکیبات ممکن فاکتورها و در نتیجه تعداد آزمایشات یک طراحی عاملی کامل برابر با ۲k است… ادامه مطلب