طیف سنجی نشر اتمی

 اساس

    اساس روش های طیف سنجی نشر اتمی (Atomic Emission Spectroscopy)  با نام اختصاری AES اندازه گیری شدت نشر یون یا مولکول در حالت گازی ست. یون ها یا مولکول های گازی شکل که الکترون های لایه ظرفیت آنها بر اثر گرما، واکنش شیمیایی یا جریان الکتریکی تهییج می شوند، تابش های مشخصی در طول موج های مرئی و ماوراء بنفش دارند. مانند طیف جذبی، در طیف نشری هر عنصر نیز طول موج های معینی وجود دارد که از ویژگی های مشخصه آن عنصر است. یعنی طیف های نشری و جذبی هیچ دو عنصری مثل هم نیست. اندازه گیری تابش نشر شده عنصر مورد نظر کاربرد زیادی در آنالیز کمی و کیفی عناصر فلزی و شبه فلزی دارد… ادامه مطلب