طیف بینی فرا بنفش-مرئی (UV-Vis)

    طیف بینی فرا بنفش-مرئی یا اسپکتروسکوپی UV-Vis (Ultraviolet and Visible Spectroscopy)یکی از پرکاربردترین روش های آنالیزی ست. دستگاه اسپکتروسکوپی UV-Vis در بیشتر آزمایشگاه ها برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آلی و غیرآلی برای محدوده وسیعی از محصولات و فرایندها شامل مواد غذایی، دارو و کود، محصولات پتروشیمی، رنگها و اسانس ها و پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها به کار می رود. حضور اسپکتروفوتومترها برای بیشتر رشته ها اعم از بیولوژی مولکولی، داروسازی، صنایع غذایی و کشاورزی و .. هم برای کنترل های روزانه و هم تحقیق و توسعه ضروری هستند.

    اساس طیف بینی جذبی فرابنفش-مرئی (UV-Vis) اندازه گیری میزان جذب یک پرتوی نوری، در محدوده طیفی ناحیه مرئی از طول موج (i380-770 nm) و فرابنفش (i200-380 nm)، با عبور از درون یک نمونه یا بعد از انعکاس از سطح یک نمونه است… ادامه مطلب