جدول طیف IR

    همان طور که در بخش طیف بینی زیرقرمز توضیح داده شد، این روش یکی از مهم ترین و متداول ترین تکنیک های شناسایی و آنالیز کمی و کیفی گونه های مولکولی ست. از آنجایی که طیف های IR اطلاعات زیادی درباره ساختار گونه ها و مولکول های آنالیز شده در اختیار ما قرار می دهند، در نتیجه این تکنیک بیشتر به عنوان یک روش کیفی شناخته می شود تا یک روش کمی. به دلیل پیچیدگی طیفی اغلب استفاده از جدول طیف IR برای شناسایی و تفسیر طیف های IR الزامی به نظر می سد.

    شکل زیر طیف IR اتانول را نشن می دهد. همان طو که در شکل مشخص است یک طیف IR از رسم شدت عبور ( Transmittance) بر حسب عدد موجی (Wavenumber) به دست می آید. عدد موجی هر پیک نشان دهنده حضور یک گروه عاملی خاص در نمونه است.

طیف IR اتانول-جدول طیفی IR

جدول طیف IR در واقع جدولی ست که در آن عدد موجی گروه های عاملی به همراه شدت پیک جذبی در آن گردآوری شده است. البته دستگاه های پیشرفته امروزی IR اغلب مجهز به کتابخانه های طیفی هستند که کار شناسایی طیفی را بسیار هموار کرده اند.

 

4000-3000 cm-1


3700-3584


متوسط


تیز


O-H


کششی


الکل


3550-3200


قوی


پهن


O-H


کششی


الکل


3500


3400


متوسط


 


N-H


کششی


آمین نوع اول


3400-3300


3330-3250


متوسط


N-H


کششی


آمین آلیفاتیک نوع اول


3350-3310


متوسط


N-H


کششی


آمین نوع دوم


3300-2500


قوی


پهن


O-H


کششی


اسیدکربوکسیلیک


3200-2700


ضعیف


پهن


O-H


کششی


الکل


3000-2800


قوی


پهن


N-H


کششی


نمک آمینی


3000-2500 cm-1


3333-3267


قوی


تیز


C-H


کششی


آلکین


3100-3000


متوسط


C-H


کششی


الکن


3000-2840


متوسط


C-H


کششی


الکان


2830-2695


متوسط


C-H


کششی


آلدئید


2600-2550


ضعیف


S-H


کششی


تیول


2400-2000 cm-1


2349


قوی


O=C=O


کششی


کربن دی اکسید


2275-2250


قوی


پهن


N=C=O


کششی


ایزوسیانات


2260-2222


ضعیف


C≡‍N


کششی


نیتریل


2260-2190


ضعیف


C≡‍C


کششی


آلکین


2175-2140


قوی


S-C≡‍N


کششی


تیوسیانات


2160-2120


قوی


N=N=N


کششی


آزید


2150


C=C=O


کششی


کتن


2145-2120


قوی


N=C=N


کششی


کربودامید


2140-2100


ضعیف


CC


کششی


آلکین


2140-1990


قوی


N=C=S


کششی


ایزوتیوسیانات


2000-1900


متوسط


C=C=C


کششی


آلن


2000


C=C=N


کششی


کتن ایمین


2000-1650 cm-1


2000-1650


ضعیف


C-H


خمشی


ترکیبات آروماتیک


1870-1540 cm-1


1818


1750


قوی


C=O


کششی


انیدرید


1815-1785


قوی


C=O


کششی


اسیدهالید


1800-1770


قوی


C=O


کششی


اسیدهالید کانجوگه


1775


1720


قوی


C=O


کششی


انیدرید کانجوگه


1770-1780


قوی


C=O


کششی


ونیل/فنیل استر


1760


قوی


C=O


کششی


اسیدکربوکسیلیک


1750-1735


قوی


C=O


کششی


استر


1750-1735


قوی


C=O


کششی


لاکتون


1745


قوی


C=O


کششی


سیکلوپنتانون


1740-1720


قوی


C=O


کششی


آلدئید


1730-1715


قوی


C=O


کششی


استر اشباع نشده


1725-1705


قوی


C=O


کششی


کتن آلیفاتیک


1720-1706


قوی


C=O


کششی


اسیدکربوکسیلیک


1710-1680


قوی


C=O


کششی


اسید کانجوگه


1710-1685


قوی


C=O


کششی


آلدئید کانجوگه


1690


قوی


C=O


کششی


آمین نوع اول


1690-1640


متوسط


C=N


کششی


ایمین/اکسیم


1685-1666


قوی


C=O


کششی


کتون کانجوگه


1680


قوی


C=O


کششی


آمید نوع دوم


1680


قوی


C=O


کششی


آمید نوع سوم


1650


قوی


C=O


کششی


بتا-لاکتام


1670-1600 cm-1


1678-1668


ضعیف


C=C


کششی


الکن


1675-1665


ضعیف


C=C


کششی


الکن


1675-1665


ضعیف


C=C


کششی


الکن


1662-1626


متوسط


C=C


کششی


الکن


1658-1648


متوسط


C=C


کششی


الکن


1650-1600


متوسط


C=C


کششی


الکن کانجوگه


1650-1580


متوسط


N-H


خمشی


آمین


1650-1566


متوسط


C=C


کششی


الکن حلقوی


1648-1638


قوی


C=C


کششی


الکن


1620-1610


قوی


C=C


کششی


کتون غیر اشباع


1600-1300 cm-1


1550-1500


1372-1290


قوی


N-O


کششی


ترکیب نیترو


1465


متوسط


C-H


خمشی


الکان


1450


1375


متوسط


C-H


خمشی


الکان


1390-1380


1385-1380


متوسط


C-H


خمشی


آلدئید


1370-1365


متوسط


C-H


خمشی


الکان


1400-1000 cm-1


1440-1395


متوسط


O-H


خمشی


اسیدکربوکسیلیک


1420-1330


متوسط


O-H


خمشی


الکل


1415-1380


1200-1185


قوی


S=O


کششی


سولفات


1410-1380


1204-1177


قوی


S=O


کششی


سولفونیل کلراید


1400-1000


قوی


C-F


کششی


ترکیب فلوره


1390-1310


متوسط


O-H


خمشی


فنول


1372-1335


1195-1168


قوی


S=O


کششی


سولفانات


1370-1335


1170-1155


قوی


S=O


کششی


سولفانامید


1350-1342


1165-1150


قوی


S=O


کششی


سولفونیک اسید


1350-1300


1160-1120


قوی


S=O


کششی


سولفون


1342-1266


قوی


C-N


کششی


آمین آروماتیک


1310-1250


1275-1200


قوی


C-O


کششی


استر آروماتیک


1075-1020


قوی


C-O


کششی


الکیل آریل اتر


1250-1020


متوسط


C-N


کششی


آمین


1225-1200


1075-1020


قوی


C-O


کششی


ونیل اتر


1210-1163


قوی


C-O


کششی


استر


1205-1124


قوی


C-O


کششی


الکل نوع سوم


1150-1085


قوی


C-O


کششی


اتر آلیفاتیک


1124-1087


قوی


C-O


کششی


الکل نوع دوم


1085-1050


قوی


C-O


کششی


الکل نوع اول


1070-1030


قوی


S=O


کششی


سولفوکسید


1050-1040


قوی


پهن


CO-O-CO


کششی


انیدرید


1000-650 cm-1


995-985


915-905


قوی


C=C


خمشی


الکن


980-960


قوی


C=C


خمشی


الکن


895-885


قوی


C=C


خمشی


الکن


850-550


قوی


C-Cl


کششی


ترکیب هالیدی


840-790


متوسط


C=C


خمشی


الکن


730-665


قوی


C=C


خمشی


الکن


690-515


قوی


C-Br


کششی


ترکیب هالیدی


600-500


قوی


C-I


کششی


ترکیب هالیدی


900-700 cm-1


880±20


810±20


قوی


C-H


خمشی


استخلاف1 و2 و 4


880±20


780±20


770±20


قوی


C-H


خمشی


استخلاف ا 1-3


810±20


قوی


C-H


خمشی


استخلاف 1و 4


780±20


700±20


قوی


C-H


خمشی


استخلاف 1 و2 و3


755±20


قوی


C-H


خمشی


استخلاف 1و2


750±20


700±20


قوی


C-H


خمشی


تک استخلاف