توضیحات

عنوان: کودهای شیمیایی – تعیین عامل کلاته کننده-تعیین آهن کلاته شده توسط EDDHSA با استفاده از کروماتوگرافی زوج یون

 

فرمت فایل:pdf          حجم فایل: ۳۹۹ kb     تعداد صفحات:  ۲۲ صفحه

 

این استاندارد اروپایی به صورت ویژه روشی را برای تعیین مقدار کل آهن کلاته شده با EDDHSA در محصولات تجاری به روش کروماتوگرافی ارائه می کند.

این pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- دامنه
۲- مراجع وابسته
۳- اصول
۴- مزاحمت ها
۵- مواد
۶- لوازم
۷- نمونه برداری و آماده سازی نمونه
۸- روش انجام
۹- بیان نتایج
۱۰- دقت برای Fe3+/EDDHSA
۱۱- گزارش آزمون