توضیحات

عنوان: کودهای شیمیایی – تعیین عامل کلاته کننده  در کودها با استفاده از کروماتوگرافی-تعیین آهن کلاته شده توسط o,o-EDDHA ، o,o-EDDHMA و HBED با استفاده از کروماتوگرافی زوج یون

فرمت فایل: pdf          حجم فایل: ۶۰۰ kb     تعداد صفحات:  ۳۳ صفحه

این استاندارد اروپایی روشی را برای تعیین کروماتوگرافیکی آهن کلات شده توسط هر ایزومر ارتو (هیدروکسی) – ارتو (هیدروکسی) از عوامل کلات کننده  o,o]EDDHA ، [o,o] EDDHMA] و HBED در کودهای حاوی یک یا بیشتر از این مواد را ارائه می کند، به جز مخلوط  o,o] EDDHMA] و HBED. این روش امکان شناسایی و تعیین غلظت کل کلاتهای آهن محلول در آب این عوامل کلاته کننده را فراهم می کند. با این روش نمی توان فرم آزاد عوامل کلات کننده را تعیین نمود.

این pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
پیش گفتار
۱- دامنه
۲- مراجع وابسته
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- اصول
۵- مزاحمت ها
۶- مواد
۷- لوازم
۸- نمونه برداری و آماده سازی نمونه
۹- روش انجام
۱۰- بیان نتایج (آهن در کلاتهای آهن)
۱۱- دقت
۱۲- گزارش آزمون