توضیحات

عنوان: کروماتوگرافی گازی GC

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۳۸۶ kb     تعداد صفحات: ۲۹ صفحه

کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) با نام متداول و اختصاری GC، برای جداسازی و آنالیز ترکیبات فرار به کار می رود. اجزای یک نمونه گازی یا تبخیر شده، با تقسیم بین یک فاز متحرک گازی و فاز ساکن جداسازی می شوند. نمونه های جامد یا مایع ابتدا باید به بخار یا گاز تبدیل شوند و سپس با کروماتوگرافی گازی اجزاء آن را جداسازی و شناسایی کرد. شرط جداسازی در این روش آن ست که نمونه مورد نظر با حرارت دادن و تبدیل شدن به گاز تجزیه نشود. کروماتوگرافی گازی یک تکنیک قوی ست که امکان جداسازی ترکیبات بسیار پیچیده را در حداقل زمان ممکن فراهم می کند.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد اصول و مبانی کروماتوگرافی و انواع روش های آن و در ادامه به صورت جزیی تر در مورد کروماتوگرافی گازی، اساس و ملزومات آن توضیح داده شده است. همچنین به کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست

۱-کروماتوگرافی

۱-۱ اصول و مبانی کروماتوگرافی

۲-۱ انواع روش کروماتوگرافی

۳-۱ آنالیز کیفی و کمی با کروماتوگرافی

۲- کروماتوگرافی گازی

۱-۲ دستگاهوری کروماتوگرافی گازی

۱-۱-۲ مخزن گاز حامل در GC

۲-۱-۲ سیستم تزریق نمونه  در GC

۳-۱-۲ ستون ها و آون  در GC

۴-۱-۲ آشکارسازهای GC

۲-۲ آنالیز کمی و کیفی

۳-۲ نکات آنالیزی روش GC

۴-۲ کاربردهای روش GC

۳- منابع

۱-۳ کتاب تخصصی

۲-۳ وب سایت

۳-۳ ژورنال های تخصصی