توضیحات

عنوان: طیف سنجی پرتو ایکس

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۵۹۴ kb     تعداد صفحات: ۵۳ صفحه

طیف بینی پرتو ایکس (X-ray spectroscopy)، شامل مجموعه ای از روش های طیف بینی برای شناسایی مواد با استفاده از پرتو ایکس است. پرتو ایکس، تابش الکترومغناطیس ناشی از کنده شدن الکترون های پرانرژی و یا انتقال آنها به لایه های داخلی اتم هاست. گستره پرتو ایکس، با محدوده طول موجی ۰٫۱-۱۰۰  آنگسترم و انرژی ۱۲۰ الکترون ولت تا ۱۲۰ کیلو الکترون ولت، بین امواج ماوراء بنفش (UV) و پرتو گاما است.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف بینی پرتو ایکس، اساس و انواع روش های آن توضیح داده شده است. همچنین در ادامه به زمینه کاربردی و نکات آنالیزی مربوط به هر روش اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- طیف بینی پرتو ایکس
۱-۱ دستگاهوری روش های طیف بینی پرتو ایکس
۱-۱-۱ منبع طیف بینی پرتو ایکس
۲-۱-۱ انتخاب گر طول موج
۳-۱-۱ آشکار ساز و مبدل
۲-۱ روش های طیف بینی X-ray
۲- طیف بینی فلورسانس پرتو ایکس
۱-۲ مبانی روش XRF
۲-۲ دستگاهوری روش XRF
۳-۲ آماده سازی نمونه در روش XRF
۴-۲ زمینه های کاربردی روش XRF
۵-۲ نکات آنالیزی روش XRF
۳- طیف بینی فلورسانس پرتو ایکس بازتابش کلی
۱-۳ دستگاهوری روش TXRF
۲-۳ زمینه های کاربردی روش TXRF
۳-۳ نکات آنالیزی روش TXRF
۴- پراش پرتو ایکس
۱-۴ قانون براگ
۲-۴ دستگاهوری روش XRD
۳-۴ آماده سازی نمونه روش XRD
۴-۴ نکات آنالیزی روش XRD
۵-۴ زمینه کابردی روش XRD
۵- طیف بینی جذب پرتو ایکس
۱-۵ انواع روش های طیف جذبی پرتو ایکس
۲-۵ نکات آنالیزی طیف بینی جذب پرتو ایکس (XAS)
۳-۵ زمینه های کاربردی طیف بینی جذب پرتو ایکس (XAS)
۶- طیف بینی نشر اشعه ایکس
۱-۶ دستگاهوری روش XES
۲-۶ طیف بینی نشر رزونانسی اشعه ایکس
۳-۶ نکات آنالیزی روش XES
۷- طیف بینی نشر اوژه
۱-۷ پروفایل عمقی اوژه
۲-۷ میکروسکوپ روبشی اوژه
۳-۷ نکات آنالیزی روش اوژه
۴-۷ زمینه های کاربردی روش اوژه
۸- طیف بینی فوتوالکترونی پرتو ایکس
۱-۸ دستگاهوری روش XPS
۲-۸ نکات آنالیزی روش XPS
۳-۸ کاربرد روش XPS
۹- منابع
۱-۹ کتب تخصصی
۲-۹ وب سایت های تخصصی
۳-۹ مجلات تخصصی