مقدمه ای بر طراحی آزمایش

 طراحی آزمایش (Experimental design) یا به اختضار DOEه(Design of Experiment) به مجموعه بررسی های هدفمند و آزمایشات کنترل شده ای اطلاق می شود که بر پایه ارزیابی آماری نتایج، برای رسیدن به جواب هایی در یک سطح اطمینان مشخص انجام می شوند.

   مانند تمام روش های کمومتریکس، داشتن سواد آماری در حد درک تحلیل واریانس (Analysis of variance) و آمار استنباطی برای فهم و انجام انواع روش های طراحی آزمایش الزامی ست.

   روش های طراحی آزمایش، روش های شناخته شده ای در بخش های تحقیقات و توسعه بسیاری از صنایع به شمار می روند. این روش ها ضمن کاهش هزینه و زمان، بیشترین اطلاعات در مورد سیستم یا فرایند را فراهم می آورند. این روش ها زمانی که فاکتورها یا عوامل تاثیرگذار افزایش یابند، در صرفه جویی هزینه و زمان کارایی بالایی دارند… ادامه مطلب