کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی

  اساس کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی (Supercritical fluid chromatography, SFC) استغاده از سیال فوق بحرانی به عنوان فاز متحرک است. یک سیال فوق بحرانی ترکیبی است که بیش از دمای بحرانی و فشار بحرانی اش گرم و فشرده می شود. دمای بحرانی (Critical temperature, Tc) دمایی ست که بالاتر از آن دما یک ماده نمی تواند به صورت مایع وجود داشته باشد هر چقدر که فشار را بالا ببریم. و به همان صورت فشار بحرانی (Critical pressure, Pc) فشاری ست که بالاتر از آن ماده نمی تواند به صورت گاز وجود داشته باشد هر چقدر که دما را بالا ببریم… ادامه مطلب