خطا استاندارد (Standard Error)

همان انحراف استاندارد است.

« Back to Glossary Index