طیف سنجی جذب اتمی

مبانی

      طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) با نام اختصاری AAS روشی برای اندازه­ گیری کمی عناصر شیمیایی بر مبنای جذب تشعشعات الکترومغناطیسی (اشعه نوری) توسط اتم های آزاد یک عنصر در حالت گازی است. جذب انرژی نورانی توسط الکترون ها در حالت پایه صورت می گیرد که سبب تهییج الکترون ها به تراز بالاتر و حالت برانگیخته می شوند. طول موج نوری که جذب می شود برای هر عنصر متفاوت بوده و مختص همان عنصر است. شدت نور کاهش یافته با گذر از نمونه و جذب توسط اتم ها، متناسب با تعداد اتم هایی است که طول موج را جذب کرده اند. این وضعیت با قانون بیر-لامبرت به سادگی تشریح می شود… ادامه مطلب